QQ空间个性情侣留言代码:一生一世的爱着你...

QQ空间个性情侣留言代码:

[M][fts=6][ffg,#FFFFFF,#FFFFFF]`★.`[/ft][/ft][/M]
[M][B][ftc=#111111]?[ftc=#111111]?[ftc=#222222]?[ftc=#333333]?[ftc=#444444]?[ftc=#555555]?[ftc=#666666]?[ftc=#777777]?[ftc=#888888]?[ftc=#999999]?[ftc=#OOOFFF]? [ftc=#OOOFFF][fts=6][ftf=wingdings]{[/ft][/ft] [ftc=#OOOFFF]?[ftc=#999999]?[ftc=#888888]?[ftc=#777777]?[ftc=#666666]?[ftc=#555555]?[ftc=#444444]?[ftc=#333333]?[ftc=#222222]?[ftc=#111111]?[ftc=#111111]?
[/U]
[M][fts=3][ftc=#OOOFFF]●[/ft][/ft]
[fts=6][ftc=#444444]●[/ft][/ft] [fts=4][ftc=#OOOFFF]●[/ft][/ft]
[M][fts=3][ftc=#OOOFFF]●[/ft][/ft][B]
[fts=6][ftc=#555555]●[/ft][/ft][B]
[ftc=#66666]-◆.?.我 会 永 远 陪 着 你 ,一 生 一世 的 爱 着 你 ...-
[M] [ftc=545455]- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [/ft][/M]

效果:

QQ空间个性情侣留言代码:一生一世的爱着你...

分类:默认分类 时间:2015-02-27 人气:4
本文关键词:
分享到:

相关文章

Copyright (C) quwantang.com, All Rights Reserved.

趣玩堂 版权所有 京ICP备15002868号

processed in 0.096 (s). 9 q(s)