QQ空间伤感留言代码"爱的玩具"

QQ空间伤感留言代码:

[B][M][ftc=#FFFFFF]●[/ft]?[ftc=#FF0000]━[/ft]?[ftc=#FF0000]━[/ft][ftc=#FFFFFF]●[/ft]?[ftc=#FFFFFF]●[/ft][ftc=#FF0000]━[/ft]?[ftc=#FF0000]━[/ft]?[ftc=#FFFFFF]●[/ft]
[ftc=#FF0000]━[/ft]?[ftc=#FF0000]━[/ft]?[ftc=#FF0000]━[/ft]?[ftc=#FF0000]━[/ft]?[ftc=#FF0000]━[/ft]
[ftc=#FF0000]━[/ft]?[ftc=#FF0000]━[/ft]?[ftc=#FF0000]━[/ft]?[ftc=#FF0000]━[/ft]
[ftc=#FF0000]━[/ft]?[ftc=#FF0000]━[/ft]?[ftc=#FF0000]━[/ft]
[ftc=#FF0000]?[/ft] [U][ftc=#FF0000]我[/ft][/U]?[ftc=#FFFFFF]你[/ft][ftc=#C0C0C0]的[/ft]??nbsp; [ftc=#FF0000]?[/ft]
[ftc=#FF0000]?[/ft] [ftc=#FFFFFF]你[/ft][ftc=#C0C0C0]?作[/ft]玩[U][ftc=#FF0000]具[/ft][/U] [ftc=#FF0000]?[/ft]
[ftc=#FF0000]?[/ft] [U][ftc=#FF0000]玩[/ft][/U][ftc=#FFFFFF]的?[/ft][ftc=#C0C0C0]??/ft]了 [ftc=#FF0000]?[/ft]
[ftc=#FF0000]?[/ft] ?[ftc=#C0C0C0]手[/ft][ftc=#FFFFFF]就[/ft]?G[U][ftc=#FF0000]弃[/ft][/U] [ftc=#FF0000]?[/ft]
[ftc=#FF0000]━[/ft]?[ftc=#FF0000]━[/ft]?[ftc=#FF0000]━[/ft][url=http://www.qqjay.com/].[/url]
[ftc=#FF0000]━[/ft]?[ftc=#FF0000]━[/ft]?[ftc=#FF0000]━[/ft]?[ftc=#FF0000]━[/ft]
[ftc=#FF0000]━[/ft]?[ftc=#FF0000]━[/ft]?[ftc=#FF0000]━[/ft]?[ftc=#FF0000]━[/ft]?[ftc=#FF0000]━[/ft]
[ftc=#FFFFFF]●[/ft]?[ftc=#FF0000]━[/ft]?[ftc=#FF0000]━[/ft][ftc=#FFFFFF]●[/ft]?[ftc=#FFFFFF]●[/ft][ftc=#FF0000]━[/ft]?[ftc=#FF0000]━[/ft]?[ftc=#FFFFFF]●[/ft][/M][/B]

效果:

QQ空间伤感留言代码"爱的玩具"

分类:默认分类 时间:2015-03-14 人气:8
本文关键词:
分享到:

相关文章

Copyright (C) quwantang.com, All Rights Reserved.

趣玩堂 版权所有 京ICP备15002868号

processed in 0.025 (s). 10 q(s)