QQ空间留言代码:圣诞节快乐!

QQ空间留言代码:圣诞节快乐!


请复制以下代码:

[fts=5][ftc=#EBDCEB]  .★ * ★.. [/ft][/ft]

[fts=5][ftc=#EBDCEB].*★ *. *..*  ★ [/ft][/ft]

[fts=5][ftc=#BC8CBF]★      * [/ft][/ft]

[fts=5][ftc=#BC8CBF]★  ★’ [/ft][/ft]

[fts=5][ftc=#A763A9]‘*.    * [/ft][/ft]

[fts=5][ftc=#A763A9]  ‘★  ★ [/ft][/ft]

[fts=5][ftc=#91278F]   ‘*..★' [/ft][/ft]

[M][ftc=#EBDCEB]???????????????[/ft][ftc=#A763A9]☆[/ft][ftc=#EBDCEB]?[/ft][/M]

[ftc=ED008C][fts=2][M][B]?. ● [ftf=隶书]圣诞快乐 [/ft][/B][/M]

[M][ftc=#A763A9]?????????????[/ft][ftc=#EBDCEB]☆[/ft][ftc=#A763A9]?[/ft][ftc=#EBDCEB]☆[/ft][ftc=#A763A9]?[/ft][/M]

分类:QQ技巧 时间:2015-03-03 人气:3
本文关键词:
分享到:

相关文章

Copyright (C) quwantang.com, All Rights Reserved.

趣玩堂 版权所有 京ICP备15002868号

processed in 0.058 (s). 9 q(s)